Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Fotogalerie

Informace o nás

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

SCEAV vyrůstá z apoštolského učení, které vyzdvihla reformace a probuzenecká hnutí. Jako součást všeobecné církve Kristovy touží naplňovat poslání: čistě zvěstovat evangelium, náležitě vysluhovat svátosti a žít životem Božího lidu skrze uctívání trojjediného Boha, vzájemnou službu v lásce, pomoc potřebným a získávání a vyučování Kristových učedníků. To vše realizuje v duchu motta „Obdařeni vírou – povoláni ke službě“.
Základem učení církve je Bible, to jest inspirované a bezchybné Boží slovo. Církev se hlásí k odkazu Augsburského vyznání z r. 1530, jakož i k dalším symbolickým knihám tohoto vyznání, které tvoří výraz historické a duchovní souvislosti s učením Dr. Martina Luthera.


Organizace a zřízení

Církev působí geograficky zejména na Těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji, tj. v severovýchodním cípu České republiky, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Sdružuje zejména věřící české i polské národnosti a bohoslužby se ve většině sborů konají v obou jazycích. Církev čítá kolem 20 000 členů v 21 sborech a několika kazatelských a misijních stanicích.

Nejvyšším orgánem církve je synod, který rozhoduje o všech církevních záležitostech. Církev je řízena devítičlennou církevní radou, v jejíž čele stojí biskup Mgr. Jan Wacławek a kurátor církve Ing. Adam Cieślar. Náměstkem biskupa je Mgr. Tomáš Tyrlík a náměstkem kurátora Bc. Marta Czyžová.


Nástin dějin církve

Evangelické učení v pojetí lutherské reformace se začalo na Těšínsku šířit již za Lutherova života. Kolem roku 1550 byl celý kraj evangelický. Těšínský kníže Václav Adam z rodu Piastovců se stal horlivým stoupencem reformace a dal evangelíkům první církevní zřízení a bohoslužebný řád.

Situace se změnila, když se roku 1653 Slezsko dostalo pod bezprostřední moc Habsburků. Nastalo období silné rekatolizace. V roce 1654 byly evangelíkům na Těšínsku uzamčeny a odebrány všechny kostely, byly zakázány bohoslužby po domech, pastoři byli vypovězeni z vlasti. Patřil mezi ně i těšínský rodák Jiří Třanovský (1592-1637). Po období 55 let, kdy byli slezští evangelíci silně pronásledováni a scházeli se jen na svých tajných shromážděních v horách a lesích, nastalo zmírnění útlaku evangelíků, a to za doby císaře Josefa I. uzavřením tzv. Altranštadské smlouvy. Ta umožňovala, aby byl v Těšíně vystavěn kostel zvaný Ježíšův (1709). Na bohoslužby přicházeli tajní evangelíci až z Valašska, Kravařska a dalších oblastí, přestože byli za to krutě trestání. Patřili mezi ně potomkové posluchačů J. A. Komenského (1592-1670) ze Suchdolu, kteří pak kvůli víře opustili své bohaté statky a v roce 1722 založili v německém Sasku osadu Ochranov, z níž od roku 1732 vysílali misionáře do celého světa.

V r. 1781 císař Josef II. vyhlásil tzv. Toleranční patent, jímž bylo povoleno evangelíkům stavět další modlitebny a kostely (bez věže a s bránou zadem k hlavní silnici). Ihned na to byly založeny sbory v Bystřici, Bludovicích, Komorní Lhotce, Návsí a v jiných obcích Těšínska. Plnou rovnoprávnost s katolíky zajistil evangelíkům teprve Protestantský patent v r. 1861.

Na přelomu 19. a 20. století došlo k nové vlně duchovního probuzení. V roce 1906 z něho vyrostlo Křesťanské společenství, jehož vznik inicioval pastor Karol Kulisz (1873-1940), který byl také zakladatelem diakonické činnosti v Komorní Lhotce, poté v Dzięgielowě, v polské části Těšínska. Jakožto prominentní polský intelektuál byl zatčen a odvezen do koncentračního tábora Buchenwald, kde zahynul mučednickou smrtí.

Po rozpadu Rakousko-uherské monarchie bylo Těšínsko rozděleno mezi nově vzniklé Československo a Polsko. Zanikla říšská evangelická církev sdružující věřící polské, německé a české národnosti. O konsolidaci sborů se v tomto období zasloužil pastor Franciszek Michejda. Založil některé časopisy, byl činný v několika kulturních spolcích.

Za druhé světové války byla téměř všem místním pastorům znemožněna služba, někteří byli vyvězeni na nucené práce nebo vězněni, pětina z nich zahynula v koncentračních táborech. Po válce vedl církev senior Dr. Józef Berger. Díky jeho úsilí došlo v r. 1948 k uznání státem naší církve, která od r. 1950 užívá názvu Slezská církev evangelická a. v. Komunistickým vládním představitelům byl Dr. Berger nepohodlný, proto byl donucen rezignovat na funkci superintendenta a odstěhovat se do Bratislavy, kde se stal profesorem, posléze děkanem Slovenské evangelické bohoslovecké fakulty.

Komunistický režim usiloval vymýtit náboženství, proto se snažil kontrolovat a omezovat veškerou činnost církve. Tomuto tlaku se pod vedením pastora Vladislava Santaria (1915-1989) vzepřelo misijní hnutí, z něhož vzešlo mnoho nadšených a dobře vyškolených církevních pracovníků. V současné době Křesťanské společenství nese na svých bedrech mnohé misijně-evangelizační aktivity, zejména celocírkevní tábory mládeže XcamP ve Smilovicích. K dalším organizacím spolupracujícím s církví patří Sdružení Martina Lutera, Towarzystwo Ewangelickie - Evangelická společnost, Sdružení Benjamin a další.


Slezská diakonie

V návaznosti na dřívější diakonickou činnost sen. Kulisza zřídila církev v r. 1990 Slezskou diakonii, která se brzy stala významným poskytovatelem sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V čele Slezské diakonie stal od jejího počátku Ing. Česlav Santarius. Nyní jeho dílo rozvíjí ředitelka Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Služby v sociální oblasti poskytuje Slezská diakonie od roku 1990. V centru její pozornosti stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. V současné době provozuje více než šedesát středisek a od roku 2005 rozšířila své působení také na Jihomoravský a Olomoucký kraj. V rovině vzdělávání v systému církevního školství spravuje síť mateřských, základních a středních škol. V oblasti odborného vzdělávání její působení pak prostřednictvím mezinárodní akademie Interdiac, jejímž je zakladatelem, přesahuje do států střední a východní Evropy.

Mozaiku služeb doplňují také další aktivity, jako je tuzemské i zahraniční dobrovolnictví, aktivity v oblasti sociálního podnikání, spolupráce a partnerství s organizacemi na úrovni národní i mezinárodní. Slezská diakonie dále rozvíjí svou pomoc potřebným prostřednictvím humanitárních aktivit a spolupodílí se na řízení Potravinové banky v Ostravě, o. s.


Tvář Slezské církve evangelické a. v. v jednotlivých dalších službách

Vzrůstající počet rozvodů, nízká vitalita a mnohé další signály jsou alarmující skutečností pro dnešní společnost. Proto církev pořádá mj. konference pro rodiny, jejichž záměrem je zamýšlet se nad aktuálními otázkami, se kterými se rodiny potýkají. Také práce s dětmi má v naší církvi své nezastupitelné místo. Pro děti je připraveno mnoho užitečného křesťanského programu ať už na nedělních besídkách, či jiných dětských aktivitách. Na formování a vzdělávání dětí se církev podílí rovněž prostřednictvím církevní základní školy, která byla SCEAV zřízena v roce 2005 a společně s mateřskou školkou má sídlo v Třinci. Počet žáků v mateřské školce se pohybuje kolem 20 a ve škole kolem 180. Vzdělávací program školy zahrnuje křesťanskou koncepci výchovy a vzdělávání, která se prolíná různými předměty. Žáci i učitelé začínají každodenní výuku modlitbou a čtením Bible.

Ve sborech SCEAV se konají tradiční setkání mládeže a dorostu, kde jsou mladí vedeni k víře v Ježíše Krista a kde je vytvářen prostor pro společné sdílení křesťanských hodnot mezi teenagery. Evangelizační projekt M.I.S.E. se věnuje těmto aktivitám: pořádání modlitebních konferencí, zakládání a vedení misijních a evangelizačních klubů a jiných aktivit v regionech působení sborů, pořádání letní misijní školy, jednorázových evangelizačních a sportovních akcí a v neposlední řadě i English campů.

Mezi aktivity církve v médiích lze uvést přenosy bohoslužeb Českým rozhlasem, vlastní pořady pro Český rozhlas, TWR Radio a pro lokální kabelové televize. Církev vydává česko-polský měsíčník Přítel-Przyjaciel a ročenku Evangelický kalendář. Středisko Internet se pak zabývá web designem a sdělováním informací, jakož i plněním evangelizačně-misijní a pastorační služby prostřednictvím internetu. V publikačním středisku pracuje výkonná rada na nových publikacích, které mají za cíl vzdělávat a upevňovat identitu svých členů.

V roce 2011 SCEAV otevřela nové rekreační a školicí středisko Beskydská oáza v Písku u Jablunkova. Středisko se nachází v malebných Beskydech, je výborným odrazovým můstkem pro horské túry a výlety do okolí, pěšky nebo na kole. V každém ročním období je tu možnost sportovního vyžití.


Ekumena a partnerské vztahy

SCEAV je součástí rodiny křesťanských společenství sdružených v Ekumenické radě církví v ČR. Jsme členy Světového luterského svazu, Konference evropských církví, Společenství evangelických církvi v Evropě (GEKE) a Světové rady církví. Naší partnerskou církví se stala Evangelická církve v Braunschweigu (Německo), Samostatná evangelicko-luterská církev se sídlem v Hannoveru, Evangelická církev a. v. na Slovensku a Evangelická církev a. v. v ČR. Spolupracujeme s církvemi v mnoha evropských zemích a USA.


| Autor: jak | Vydáno dne 18. 04. 2012 | 13190 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2019 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.