Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Fotogalerie

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 90 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |

Život s Bohem

Wykonało się!

Tekst biblijny:
„Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.” (J 19,28-30)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 13. 03. 2008 | 3451 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Pragnę!

Tekst biblijny:
„Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.” (J 19,28-30)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 07. 03. 2008 | 2653 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Krzyk osamotnienia

Tekst biblijny:
„A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Bożej mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili: Poczekaj, zobaczysz czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha.” (Mt 27,45-50)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 29. 02. 2008 | 2519 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Wypalony ogień

Tekst biblijny:
„Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się! A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą.” (1 Krl 19,1-7)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 23. 02. 2008 | 2050 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Uczeń i matka

Tekst biblijny:
„A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.” (J 19,26.27)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 15. 02. 2008 | 2536 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Przyjąć odpuszczenie by móc odpuszczać

Tekst biblijny:
„A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.” (Łk 23,33.34)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 08. 02. 2008 | 2491 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Dziś, gdy Europo głos Jego usłyszysz...

Tekst biblijny:
„I miał Paweł w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas.” (Dz 16,9-15)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 26. 01. 2008 | 1433 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Ze tmy ať zazáří světlo aneb zjevení Boží lásky v mém životě

Biblický text:
"Je-li naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově." (2K 4,3-6)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 05. 01. 2008 | 1693 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

"Pozvedám své oči k horám" aneb novoroční reflexe

"Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky." (Ž 121)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 30. 12. 2007 | 1625 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Żywi tylko z imienia

Biblický text:
„Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: "Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." (Zj 3,1-6)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 15. 12. 2007 | 1672 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Adwent - czas pociechy

Tekst biblijny:
"Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża." (Hbr 10,23-25)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 02. 12. 2007 | 1430 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Czas przemian

Biblický text:
„Řekneš jim: Toto praví Hospodin: "Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Proč se tento odpadlý jeruzalémský lid odvrátil natrvalo? Pevně se drží lsti a zdráhá se navrátit? Pozorně jsem naslouchal a slyšel. Není v pořádku, co mluví, nikdo nelituje zla, jež spáchal, neřekne: "Čeho jsem se to dopustil!" Všichni se znovu dávají v běh jako kůň, který pádí do bitvy. I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády.“
(Jr 8,4-7)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 20. 11. 2007 | 1579 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Przed lustrem w Dzień Pokuty

Tekst biblijny:
„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję…” (Obj 3,14-17a)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 03. 11. 2007 | 1445 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Kázání na Památku zesnulých - Před trůnem Páně

Biblický text:
„Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: ‘Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.’ A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali: ‘Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!’ jeden z těch starců na mne promluvil: ‘Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?’ Řekl jsem: ‘Pane můj, ty to víš!’ A on mi řekl: ‘To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí.“ (Zj 7,9-17)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 02. 11. 2007 | 1236 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Život s Bohem

Památka reformace - Pamiątka reformacji

Heslo dne: „Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.“ (1K 3,11)

Žalm týdne: „Bůh je naše útočiště a síla, pomoc ve velkých souženích, která nás potkala. Proto se nebojíme, i kdyby zanikl svět a hory klesly doprostřed moře. Město Boží má přesto zůstat veselé se svými studánkami, svatyní Nejvyššího. Pán zástupů je s námi, Bůh Jákobův je naším hradem.“ (Ž 46,2-3.5.8)

| Celý článek... | Autor: jak | Vydáno dne 28. 10. 2007 | 1823 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 |

Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2018 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.