150. výročí posvěcení základního kamene pod kostel v Hlučíně

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 28. 05. 2012

Srdečně zveme na Seniorátní slavnost Ostravsko-karvinského seniorátu, která se bude konat v neděli 3. 6. 2012 v 15:00 hod. v evangelickém kostele v Hlučíně u příležitosti 150. výročí posvěcení základního kamene. Zvěstí Božího slova poslouží br. biskup Jan Wacławek. Br. Zdeněk Buchta připomene dějiny evangelíků na Hlučínsku. Uslyšíme hudebně-vokální vystoupení, bude také připraven program pro děti.

Vaše účast na této slavnosti bude povzbuzením pro místní evangelíky.

Za Farní sbor SCEAV Ostrava: Mgr. Vilém Szlauer, sborový pastor


Níže uvádíme nástin dějin hlučínského sboru...Od počátku 16. století v celé Evropě probíhala reformace církve. I ve zdejším kraji se většina obyvatel hlásila k luterství a přijala evangelickou víru. Reformaci církve podporoval biskup Jan von Thurzo ve Vratislavi, který přál obnově církve skrze evangelium, a markrabě Jan Jiří Braniborský, který povolával protestantské kazatele, jejichž učení se ve Slezsku rychle šířilo. Opava byla po celé století centrem reformace a evangelické bohoslužby se na Hlučínsku konaly např. v Bělé, Dolním Benešově, Hati, Hlučíně, Hněvošicích, Kravařích, Oldřišově, Sudicích, Šilheřovicích a Štěpánkovicích. Bolatické volenství (dvůr a fojtství) a Štěpánkovice náležely evang. pánům Drahotušům na Dolním Benešově, v Darkovicích se scházeli k evang. bohoslužbám, později zde byla provedena násilná rekatolizace, Kuník z Dolního Benešova náležel k Husovým stoupencům a 2. 9. 1415 se stal signatářem stížného listu kostnickému koncilu proti Husovu upálení, v Chuchelné majitel panství Bernard Lichnovský — vůdce evangelických stavů na Opavsku - se dlouho nevzdal evangelické víry, k panství patřily také Strahovice a Píšť, Kobeřice získal evang. rytířský rod Šípů z Branice, Koblov evang. rod Geraltovských z Geraltovic, majiteli Kravař se stali horliví evangelíci Macákovi z Ottenburku, majitelem Služovic se stal horlivý evangelík Fridrich Čamr, jenž se podílel na stavovském povstání, Sudice získali přívrženci české reformace Žerotínové a v Šilheřovicích evangelická příslušnost majitelů způsobila, že na celém panství zakořenila reformace.

Hlučíně se narodil 11. září 1563 Jiří Pražan, evangelický pastor ve Slezské Ostravě, jeho syn Jan Pražan byl pastorem v Dolních Bludovicích a Hažlachu.V Šilheřovicích byl evang. pastor Matyáš Sommer a od roku 1596 Adam Schillystowský (Schillersdorfský). Ve Stěbořicích na Opavsku byl evang. pastorem od roku 1589 Jan Klosius (Klosek), ord. v r. 1568, studoval ve Svidnici, poté povolán do Železné Rudy a Šumvaldu, druhým evang. pastorem se stal v r. 1591 Adrián Palyngerius, předtím v Kravařích a pravděpodobně i v Těšíně. Za jeho působení se v nedalekých Jezdkovicích tiskla česká postila opavského kněze Martina Pfiladelfa Zámrského pod patronátem Albrechta Bruntálského z Vrbna. Třetím evang. pastorem ve Stěbořicích byl Melichar Delong (Delung, Dillanus), rodák z Těšína. Ordinován v roce 1588, poté působil v Těšíně a v Novém Jičíně. Ve své ordinační autobiografii píše v latině: „Vrátiv se domů, byl jsem povolán senátem města Těšína za diakona české církve...." Do Stěbořic přišel ke konci 16. století a působil zde dvacet let.

Po roce 1628 došlo v habsburské monarchii k zákazu evangelické víry a nastala protireformace (rekatolizace), úplná likvidace evangelické církve na Hlučínsku trvala až do konce 17. století. Evangelíci využívali přízně místní šlechty nebo se scházeli v lesích (Lesní kazatelna - Rozumice, Darkovice). Po návštěvě hraběte Ludvíka von Zinzendorfa v roce 1726 mnozí emigrovali do středisek Moravských bratří (herrnhuti, herrnhuteři) do Herrnhutu (Ochranova), Pawlowiczek a Gnadenfeldu (Pilawa Górna). Připojením velké části Slezska k Prusku (1742) získali tajní evangelíci náboženskou svobodu a v Rozumicích (dnes v Polsku) si hned (1743) postavili Dům modlitby, pak v sousední Třebomi v roce 1764. Po roce 1742 bylo Hlučínsko (Ratibořsko) připojeno k okresu Hlubčice a v roce 1818 k okresu Ratiboř. V letech 1804 -1807 byl postaven evang. kostel v Rozumicích, v roce 1873 ve Velkých Stibořicích (dnes v Polsku) a zavedeny evang. bohoslužby na zámku v Kravařích. V Kravařích byl od roku 1864 majitel panství šlechtic Viliam von Fontaine, evangelík, který založil v části panské zahrady evang. hřbitov a postavil kapli (mauzoleum), na počátku 20. století probíhala ve zdejší církevní škole společná výuka náboženství bez rozdílu vyznání. Ke konci 20. století žilo ve Velkých Stibořicích 97 % evangelíků (1077 obyvatel, 1047 evangelíků). V roce 1911 byl v nedalekých Sudicích postaven pěkný evangelický kostel.

Evangelický kostel v Hlučíně byl postaven a posvěcen v roce 1862. Stavební místo pro stavbu kostela a hřbitova daroval dne 13. února 1859 krajský ranhojič (felčar) Werner z Dlouhé Vsi (dnes součást města), který byl kurátorem evang. církve na Ratibořsku. Příprava stavby začala 11. května 1862, základní kámen byl posvěcen 3. června 1862, dne 27. října 1862 byl na věž kostela vztyčen kříž a kostel byl posvěcen na Památku reformace 31. října 1862. Kostel byl administrován z Ratiboře.

Evangelický kostel v Hlučíně byl postaven do půdorysu kříže z režného zdiva s polygonální, jehlancově zakončenou drobnou štíhlou věží v křížení střech. Kostel byl vydlážděn břidlicí a u oltáře červenými dlaždicemi, má dřevěný strop otevřený do krovu s trámy zdobenými řezbou, okna z barevného skla zasazeného do olova, dřevěnou kazatelnu a dvojitý mosazný lustr s vytepanými kalichy (průměr 115 cm, 16 svíček). Stavbu řídil krajský přednosta Selchov, představitel ratibořského kraje. Stavbu kostela provedl stavitel Gloger z Chuchelné, kameník Arnošt z Koblova a tesařský mistr Wanjura z Hlučína. Na stavbu přispěli domácí evangelické víry, Nadace Gustava Adolfa, centrální spolek v Lipsku a Spolek panen v Ratiboři, který přispěl finančními prostředky na zhotovení oltáře. Dřevo ke stavbě kostela daroval Wilhelm Wettekamp, ředitel Rotschildových statků v Šilheřovicích. Varhany dodala firma Otto Müller z Vratislavi a kostelní zvon darovala evangelická církev v Dortmundu. V roce 1898 byla na hřbitově u kostela postavena kaple (hrobka), kde je pohřben Wilhelm Wettekamp a další členové jeho rodiny.

V roce 1920 bylo Hlučínsko připojeno k ČR a evangelická diaspora se stala součástí evang. a. v. sboru v Opavě (od roku 1919 DEK - Německá evang. církev). Evangelické kostely v Rozumicích a Velkých Stibořicích zůstaly za novou hranicí a evangelíci z Hlučínska se tam snažili docházet (jako dříve do mateřských sborů). Po roce 1945 došlo jen k částečnému odsunu obyvatelstva, zejména osob evangelického vyznání.

Po roce 1945 kostel využívala také Čs. církev husitská. Do roku 1995 kostel užívala ČCE, od roku 1964 také se skupinou věřících z Bratrské jednoty baptistů (Dr. Karel Pala, Karel Uhřík), shromáždění mívala charakter ekumenického společenství. Po roce 1945 byl evang. kostel v Hlučíně opraven, v roce 1947 byl postaven komín k vytápění, zavedena elektrická instalace (František Avrat) a kostel byl vymalován (Vilém Sněhota). V roce 1948 byla opravena okna (Štěpán Gruň), v roce 1949 byly opraveny varhany (Rieger Krnov) a střecha kostela (František Šafarčík). Veškeré náklady byly hrazeny místními věřícími. Po roce 1965 došlo ke zrušení evang. hřbitova u kostela v Hlučíně a evang. hřbitova v Kravařích (dodnes na hřbitovní bráně uveden Žalm 123/3).

V roce 1970 v Hlučíně založil ostravský sbor naší církve kazatelskou stanici (KS) a využíval kostel ke svým bohoslužbách. Pastor Vladislav Santarius s rodinou presbytera Ditmara Grittnera z Kobeřic navštěvoval a duchovně povzbuzoval věrné luterány na Hlučínsku. Jednou z nich zůstala věrná Marta Münsterová, rodačka z Hlučína, která v letech 1970 - 1987 sloužila v kostele jako kostelnice. V Hlučíně sloužil po roce 1970 zástupce KS (kurátor) Jan Sabol s manželkou. Na základě požadavků nových věřících na Hlučínsku byly obnoveny bohoslužby naší církve (farní sbor Ostrava) v neděli dne 4. září 2011. V jubilejním roce - 150 let od postavení a posvěcení - evangelický kostel v Hlučíně opět slouží svému původnímu poslání - k bohoslužbám a zvěsti Kristova evangelia.

„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi.“ (Zj 21,3)

Zdeněk Buchta