10. výročí úmrtí pastora Jana Drózda

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 26. 02. 2010

Čas života na zemi ubíhá neuvěřitelnou rychlostí. Uvědomujeme si to často na našich dětech a řadě osobních, rodinných a společenských událostí. Platí to i v případě 10. výročí úmrtí církevního rady Jana Drózda. Potvrzuje se opět nicotnost délky lidského života v kontrastu s Božím zaslíbením věčného života.


Vzpomínáme na našeho bratra pastora Jana Drózda s vřelou vděčností za jeho působení v naší církvi a ve sboru v Havířově-Suché. Promítáme si jeho život vedený Boží cestou, kterou s námi sdílel. Byla to cesta horoucí lásky k Bohu, posvěcená obětavou službou k následování Ježíše Krista, spojená s výzvou vydávat lidem svědectví o pravdě evangelia.

Narodil se 8. května 1942 v Třinci-Konské. Zázemím mu byla věřící rodina a jeho sbor, v kterém vyrůstal. Provázela ho touha a přání studovat teologii. Společenská atmosféra a poměry u nás mu to i přes několikeré uskutečněné pokusy neumožnily. Po vystudování průmyslové školy byl zaměstnán v Třineckých železárnách.

Přes uvedené překážky se usilovně vzdělával ve znalostech Písma svatého. Scházel se se svými bratry ze sboru, spolupracovníky a přáteli. Vytvářeli zázemí pro zvěstování evangelia ve svém okolí.

K naplnění jeho záměru sloužit v církvi dochází po změně společenských poměrů po roce 1989, v období duchovní obrody naší církve, jejíž realizace nebyla bez úskalí. Opouští své zaměstnání a přijímá výzvu naší církve pod novým vedením k posílení řady duchovních. 30. 6. 1991 je v kostele v Havířově-Bludovicích ordinován na diakona. Zároveň jsou ordinováni další bratři, kteří se rovněž rozhodli opustit svá zaměstnání a sloužit v naší církvi. Bylo to požehnané období pro církev i pro jeho život.

Působení ve sboru v Havířově-Suché započalo 1. května 1991. Na pastora sboru byl ordinován v tamějším kostele 2. května 1993. Od roku 1994 vykonával také funkci administrátora sboru v Třanovicích.

V posledních letech života navštívil zemi Izrael. Jeho životní pouť končí náhlou smrtí. 4. března 2000 ho Pán života i smrti odvolal k sobě při výkonu povolání, konkrétně při pohřbu nejbližšího spolubratra Jarka Římana.

Charakteristické rysy činnosti pastora, které si v souvislosti s výročím jeho smrti připomínáme:

- Podíl na obnově a rozvoji církve v nových podmínkách po roce 1989.
- Práce ve vedení církve (člen církevní rady).
- Významný podíl na rozvoji činnosti Křesťanského společenství se zaměřením zejména na misijní činnost, spolupráci s církví a na formy a metody vzdělávání.
- Největším přínosem pro sbor v Havířově-Suché bylo prohloubení života obohacením o misijní činnost na všech úsecích činnosti sboru. Dále pak pokračování v realizaci již rozpracovaných projektů, konkrétně v rekonstrukci sborového domu a projektu na rozsáhlé terénní úpravy v areálu kostela a hřbitova v důsledku důlních škod. Nelze opomenout pomoc bratří z třanovického sboru při rekonstrukci sborového domu.
- Zabezpečení a umístění pamětní desky profesoru J. Sargánkovi v roce 1994 na zdi sborového domu.
- Příkladná spolupráce s vikářem sboru Januszem Kozusznikem, která byla projevem vzájemné důvěry, pracovitosti, porozumění a respektu.
- Rodinné zázemí manželky Irenky, která se stala jeho velkou oporou a pomocí.

Co říci závěrem k jeho odkazu pro nás, kteří jsme s ním spolupracovali, pro členy naší církve a také čtenáře časopisu Přítel? Určitě jím byly následující vlastnosti a činy:

- Jeho příkladná a neobyčejná obětavost, píle, pečlivost, odpovědnost a náročnost vůči sobě.
- Rozsáhlá pracovní činnost v tehdejších podmínkách v porovnání s dnešními (internet, kancelářská technika), jež byla nezměrná a obdivuhodná.

Pastor Jan Drózd zůstává stále pro nás, současné i budoucí generace, příkladem tvůrčího člověka, duchovně vzdělaného, zbožného, věrného, oddaného a pokorného služebníka Kristova. Zachovejme v našich srdcích jeho odkaz i milou vzpomínku na něj.

Antonín Jurečka