Tři stromy

Autor: jak <sucha(at)sceav.cz>, Téma: Naše rybička, Vydáno dne: 13. 07. 2009

Kdysi dávno rostly na kopci v lese tři stromy. Diskutovaly o svých nadějích a ideálech...


Kdysi dávno rostly na kopci v lese tři stromy. Diskutovaly o svých nadějích a ideálech, když tu první strom řekl: "Doufám, že se jednoho dne stanu truhlicí plnou pokladů. Mohl bych být naplněn zlatem, stříbrem, drahocennými klenoty a drahokamy a ozdoben nádhernou dřevořezbou. Každý by viděl mou krásu." Potom druhý strom řekl: "Jednoho dne budu mocnou lodí. Budu převážet krále a královny a povezu je do všech koutů světa. Každý se bude cítit v bezpečí díky mé síle." Nakonec třetí strom řekl: "Chci růst, abych byl nejvyšším a nejrovnějším stromem v lese. Lidé mne uvidí na vrcholu kopce, vzhlédnou k mým větvím a pomyslí na nebe, na Boha a na to, jak blízko k nim dosahuji. Budu největší strom všech časů a lidé si mě provždy zapamatují."

Po několika letech modliteb, aby se jejich sny staly skutečností, se pod stromy objevila skupina dřevorubců.Když jeden z mužů přišel k prvnímu stromu, řekl: "Vypadá jako silný strom, myslím, že budu moci prodat jeho dřevo tesaři." A začal strom kácet. Strom byl šťastný, protože se domníval, že tesař z něj udělá pokladnici. U druhého stromu dřevorubec řekl: "I ten vypadá jako silný strom. Mohl bych ho prodat do loděnice." A začal jej kácet. Druhý strom byl šťastný, protože věděl, že je na cestě stát se mocnou lodí. Když dřevorubec přistoupil k třetímu stromu, strom se polekal, protože věděl, že jestliže ho skácí, jeho sny se nenaplní. Jeden z dřevorubců řekl: "Z tohoto stromu nepotřebuji nic zvláštního." A pokácel ho.

Když se první strom dostal k tesařům, vyrobili z něj jesle pro krmení zvířat. Umístili jej do chléva a naplnili senem. To nebylo to, o co předtím strom prosil v modlitbě. Druhý strom rozřezali a vyrobili z něj rybářský člun. To byl konec jeho snům o tom, že se stane mocnou lodí a poveze krále. Třetí strom byl rozřezán na velké kusy a ponechán sám ve tmě.

Roky plynuly a stromy zapomněly na své sny. A potom jednoho dne přišli do chléva muž a žena. Žena porodila dítě a položila ho do sena v jeslích, které byly vyrobené z prvního stromu. Muž by si raději přál pro dítě kolébku, ale nebylo to možné. Strom si uvědomil závažnost této události a věděl, že v něm leží největší poklad všech dob. O několik let později se skupina mužů objevila v rybářském člunu vyrobeném z druhého stromu. Zatímco se plavili, strhla se silná bouře a strom se obával, že není dost silný, aby muže udržel v bezpečí. Rybáři probudili spícího muže. On vstal a bouři utišil. Bouře ustala. Tehdy strom poznal, že vezl Krále Králů. Nakonec jeden muž nesl ulicemi třetí strom, zatímco se mu lidé posmívali. Když přišli na místo, přibili toho muže k tomu stromu a vyzvedli ho do výše, aby zemřel na vrcholu kopce. Když přišla neděle, strom si uvědomil, že je dost silný, aby na vrcholu kopce stál a byl tak blízko Bohu, jak je to jen možné, protože Ježíš byl na něm ukřižován.

Poučení z tohoto příběhu je, že když se ti zdá, že věci nejdou tak, jak by sis přál, vždy věř, že Bůh má pro tebe svůj plán. Jestliže v Něho vložíš svou důvěru, Bůh ti dá veliké dary. Každý strom dostal, co chtěl, ale ne způsobem, který si představoval. Nevíme, jaké má Bůh s námi plány. Jenom víme, že Jeho cesty nejsou naše cesty, ale Jeho cesty jsou vždy nejlepší.